groepsfoto.jpg
Tinte_3punt.jpeg
GijsenSnoepie.jpeg
DSC02442.jpeg
Duinen omg Kreekpad.jpeg
DSC02455.jpeg
« »

Home

    20-10-2020

Gaat de kust van Westvoorne verzanden?

Op 27 september heeft N.G.A. Smit een presentatie gehouden over de kustverandering van Voorne. Op termijn gaat het kustgebied steeds meer verzanden. De zandbanken schuiven op richting kust en het wordt ondieper. De verzanding is op het gebied van veiligheid en onderhoud, en ook op ecologisch gebied positief te noemen.
Op economisch gebied negatief omdat door vertroebeling van het water, weinig golven e.d. de zeebeleving voor badgasten vermindert. Ook zal op termijn kitesurven minder goed mogelijk zijn.
Voor de snelheid van dit verzandingsproces is nader onderzoek nodig.

U kunt de presentatie van Niels Smit omtrent zijn afstudeeronderzoek Kustontwikkeling Westvoorne hier downloaden

Praatplaat Voorne
Is ingetekend op basis van eerder opgehaalde informatie uit bestuur, raad en omgeving.Hieronder een beeldverslag webinar 14 september jl.
 
De tekening is op basis van de input raadsleden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

Hierbij een overzicht van alle recent ingediende moties op de raadsvergadering.
Door op de onderstaande moties te klikken krijgt u desgewenst de volledige motie te zien.
Door hier te klikken krijgt u een volledig overzicht van alle moties, hoe de Partij Westvoorne heeft gestemd en aan welke moties zij heeft meegewerkt. Door hier te klikken ziet u hoe iedere motie al dan niet past bij de doelstelling van onze partij.

Motie 1: Participatie
Iedere inwoner wordt uitgedaagd om mee te doen met het realiseren van de uitwerking van de energiestrategie.

Motie 2: Energie coöperatie (PW)
Iedere inwoner is financieel belanghebbende met het realiseren van de uitwerking van de energiestrategie.

Motie 3: Landschappelijke inpassing
Het realiseren van duurzame wind- en zonenergie gaat samen met versterking van het landschap, de natuur en de recreatie.

Motie 4: Landschappelijke inpassing
Opslag van energie en netwerk / energiemix opnemen in het programma en nieuwe technieken.

Motie 5: Klare taal
Voer de discussie op een voor iedereen toegankelijke wijze.

Motie 6: Instrumentarium
Maak instrumentarium beschikbaar om kleinschalige opwekking van zonne-energie op daken te stimuleren, geef als gemeente het goede voorbeeld en stel daarbij ambitieuze maar realistische doelstellingen.

Motie 7: Energie neutraal
Maak instrumentarium beschikbaar om kleinschalige opwekking van zonne-energie op daken te stimuleren, geef als gemeente het goede voorbeeld en stel daarbij ambitieuze maar realistische doelstellingen.

Motie 8: Nieuwe technieken (PW)
Het uitwerken van mogelijkheden ten opzichte van alternatieve energiebronnen.

Motie 9: Financiën
Er zal meer concretere invulling richting RES1.0 moeten komen, waarbij ook de financiële haalbaarheid voor burgers mee moet worden genomen. Niet voldoende concreet uitgewerkt: geen idee van financiële consequenties voor overheden en burgers, geen concrete maatregelen voor besparen, geen duidelijke opgave voor gemeente.

Motie 10: Waterstof productie (PW)
Voorzie in waterstofproductie als energiedrager voor Westvoorne door het plaatsen van 1 windmolen met waterstofproductie.

Motie 11: Zonnewarmte
De mogelijkheden die de opwekking van zonnewarmte bieden, moeten beter benut worden.

Motie 12: Isolatie
De grootste energiebesparing wordt bereikt door het isoleren van de woning. Indien dit goed gebeurt gaat dit niet ten koste van bewoners.

Motie 13: Biomassa (PW)
Biomassa centrales zijn uitgesloten voor energieproductie.

Motie 14: Zoekgebieden windmolens Westvoorne (PW)
Het toewijzen van het zoekgebied voor plaatsing van windmolens aan de Noordzeeboulevard.

Motie 15: Randvoorwaarden windmolens (PW)
Plaatsing van windmolens minstens 2000 meter hemelsbreed van de eerste bebouwing.De as-hoogte is maximaal 120 meter.

Motie 16: Alleen energiebronnen op zee (PW)
Voorzie als Voorne Putten in een taakopgaaf door de gehele energietaakstelling in te vullen door een windmolen concessie op zee.

Motie 17: Restwarmte uit de industrie (PW)
Restwarmte uit de industrie wordt niet toegepast als mogelijke energiebron.

Motie 18: Landelijkschappelijke inpassing grootschalige Zonnevelden (PW)
Het zoekgebied voor zonnevelden beperken tot 1 gebied van maximaal 10 hectare omvang.

Motie 19: Inzet van warmte
Restwarmte uit de industrie wordt als niet haalbaar gezien. De inzet van nieuwe ontwikkelingen zoals aardwarmte dienen wel in de energieopgave meegerekend te worden. De focus van wind en zon alleen, is een verkeerde aanname.

Motie 20: Fasering technieken (PW)
De keuze tot het plaatsen van windmolens en zonnevelden uit te stellen tot minimaal 2026.

Motie 21: Wind op land - wind op zee
Ook de mogelijkheid bieden dat er voor wind op zee kan worden gekozen en niet bij voorbaat nu al uitsluiten.

Motie 22: Opgave
Voor een relatief kleine regio (3% van grondoppervlakte van Nederland) zet MRDH in op 8-9% van de Nationale opgave. Als alle 30 RES regio’s dit zouden doen dan zouden we 84 TWh opwekken i.p.v. de 35 TWh. Evenwichtige verdeling van opgave per regio is gewenst, bv 35 TWh/30 = 1,17 TWh/regio.

Motie 23: Controle van de gemeenteraad
Weinig tot geen controle door gemeenteraad, er zijn diverse informatie bijeenkomsten geweest. Inbreng van raadsleden tijdens deze informatieavonden zijn niet terug te vinden in concept RES 1.0.

Motie 24. n.v.t.

Motie 25: Zon op land
De focus voor zon als opwekkender van elektrische energie ligt bij de VVD van Westvoorne alleen bij zon op daken en niet bij opwekking van elektrische energie door middel van uitgebreide velden met zonnepanelen. Daarnaast is een biomassacentrale niet gewenst.

Motie 26: Kwaliteit van het landschap en landschappelijke ruimte
Geen wind / zon in natuur, open landschap, bebouwde omgeving, en recreatie gebieden. Draagkracht van het landschap is een nietszeggende kreet, door plaatsen windmolens en zonnevelden kan landschap nooit behouden blijven laat staan versterkt worden. Het realiseren van duurzame wind en zonnen-energie gaat niet samen met versterking van het landschap, de natuur en recreatie.

Motie 27: Opslag van energie en netwerk
Zon en wind zijn geen betrouwbare energiebronnen, zijn niet 24/7 beschikbaar. Dat is elektriciteit uit kernenergie wel. Daarin steunt de VVD Westvoorne de motie Dijkhoff zoals deze is bijgevoegd.


Afscheid Emma van Blom

Op woensdag 27 mei jl. heeft Emma van Blom afscheid genomen in de raad en voor de laatste keer de vergadering (digitaal) bijgewoond. Alle fracties hebben haar lovend toegesproken, maar ze zal in september, zodra het weer mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, echt afscheid nemen van de raad en de leden van de partij Westvoorne.

We gaan Emma echt missen, met name haar warme persoonlijkheid en haar grote betrokkenheid bij de fractie. Samen met o.a. haar man Rien Huisman heeft Emma de Partij Westvoorne opgericht in 2009. Door het harde werken van Emma en het fingerspitzengefühl voor politiek werd de Partij Westvoorne tot driemaal toe de grootste partij in Westvoorne!

Aan elke nieuwe politieke termijn gingen vele zondagmiddagen en avonden vooraf om te discussiëren met ‘jong en oud’ over het thema: ‘Wat willen we voor Westvoorne’. Er ontstond een gezamenlijke visie en een degelijk partijprogramma. Dit werd tot in de puntjes voorbereid door Emma. We leerden van haar om niets als vanzelfsprekend aan te nemen en op onderzoek uit te gaan. En het allerbelangrijkste om dit met veel plezier en met elkaar te doen voor de inwoners van Westvoorne.

De fractie verheugt zich om ‘live’ weer samen te komen met Emma en haar echt te bedanken, zoals ze dat verdient! Emma heeft veel betekend voor ons, de mensen in onze partij en de burgers. We wensen haar veel liefs en heel veel geluk bij het nieuwe avontuur dat ze aangaat in Oosterbeek.

Artikel vertrek Emma van Blom als raadslid in het AD

lees artikel...

Meer windmolens?

De gemeente heeft een taakopgaaf voor 9 Mw windenergie. Dat kan met 2 windmolens. De wethouder wil echter graag onderzoeken of er draagkracht is om 6 windmolens te plaatsen aan de noordzijde van het Oostvoornse meer. Bekijk de perspectiefplaat en oordeel zelf.Integraal Kind Centrum: Goed voor onze kinderen in Westvoorne! 
(
Commissie IZ dinsdag  4 februari 2019)

Alle partners die betrokken zijn in de gesprekken over de huisvesting in het onderwijs geven aan dat vanuit visie één breed integraal kind centrum gunstig zou zijn.

Al in 2017 heeft de rijksoverheid in  opdracht van de minister van SZW en de staatssecretaris van OCW een advies uitgebracht genaamd: ‘tijd om door te pakken in de samenwerking tussen  onderwijs en kinderopvang’. Waarbij de brede IKC visie en adequate huisvesting  geïntegreerd worden.

Lees meer...

Motie ‘Bewegen is gezond!’

De overheid heeft het thema bewegen en beweegstimulering hoog op de publieke gezondheidsagenda staan en stelt dat lokale invulling noodzakelijk is. Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk gezond en zelfstandig kunnen wonen en deelnemen aan de samenleving. Sporten en bewegen, is gezond en het is gezellig. Partij Westvoorne heeft het uitgangspunt om vooral niet te bezuinigen op activiteiten voor ouderen. Mensen ontmoeten elkaar en kijken naar elkaar om en daarom willen we deze motie indienen.

De coalitie, waaronder de PvdA, heeft de motie niet aangenomen en de bezuiniging van 2100 euro per jaar doorgezet! Lees meer...

Subsidie padelbanen

Tennisvereniging Oostvoorne ontvangt een subsidie van 50.000 euro voor de aanleg van twee padelbanen.

Partij Westvoorne is een pragmatische partij. De wijze waarop een oplossing gevonden is om alsnog een subsidie te kunnen verlenen voor de aanleg van de padelbanen, in het belang van het verenigingsleven, juichen wij toe! De commissie IZ werd onlangs volledig en goed geïnformeerd door de heer Blanken en de wethouder.

Ook het voorstel om niet-leden te betrekken bij het in gebruik nemen van de banen, bijv. door het faciliteren van buitenschoolse activiteiten, is een goed idee.

We spreken de wens uit om de noodzakelijke investeringen voor alle verenigingen en hun accommodaties snel geagendeerd te hebben in het overleg over de besteding van de ‘Eneco gelden’.

De verenigingen in Westvoorne in ‘rep en roer!’

Het amendement dat we samen met IBW hebben ingediend, waarmee we  oproepen om het huurtarief voor de verenigingen niet te verhogen, werd verworpen. En daarmee is een democratisch besluit genomen. De wethouder voert gesprekken met de verenigingen, maar deze leiden nog niet tot vermindering van onrust. Bijna dagelijks worden we benaderd over zorgen omtrent de hoogte van de huur van de accommodaties en de huisvesting van het Zeemanshuis in het verenigingsgebouw de Man. (afgelopen week nog bereikte ons het bericht van de Volksuniversiteit).

 Er is verslaglegging van deze bijeenkomsten, maar die zijn pas na de discussie daarover tijdens de afgelopen commissie vergadering, beschikbaar gesteld.

‘Verenigingen en andere organisaties zijn het cement van onze lokale samenleving’, staat in het coalitieakkoord, desondanks kampen veel verenigingen met financiële krapte, daar komt nu de onzekerheid en de afhankelijkheid van een mogelijke herstel subsidie bij.

De wethouder beroept zich op gelijkheid, met betrekking tot huur voor gemeentelijke accommodaties, van de gemeente Brielle Hellevoetsluis en Westvoorne. In Brielle en Hellevoetsluis is het echter niet vanzelfsprekend dat verenigingen subsidie krijgen. Als ze het al kunnen aanvragen dan zijn daar strikte voorwaarden aan verbonden en van een herstel subsidie is totaal geen sprake. (accountantsverklaring, prestatieverklaring, bestuurdersakkoord, etc.)

Gezien de grote twijfels bij de verenigingen doen wij doen een dringend beroep op de wethouder om snel tot oplossingen te komen. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen, omdat we niet kunnen accepteren dat verenigingen de dupe worden van dit beleid.

Partij Westvoorne heeft tevens verkennend onderzoek gedaan naar oplossingen en mogelijkheden voor huisvesting van het Zeemanshuis. Er zijn op korte afstand van ‘de Man’ 9 locaties die de moeite waard zijn om te onderzoeken. En binnen de regels van het huidige bestemmingsplan zelfs drie opties met horeca of verblijfsbestemming.

Deze opties zijn tijdens de raadsvergadering overhandigd aan het college en de raadsleden.


Algemene beschouwing 2019 
Partij Westvoorne 

Van kreet naar Concreet 

Zoals wij al aangaven bij de bespreking van het collegeprogramma ontbreekt het niet aan voldoende inspirerende woorden, maar wel aan concrete plannen om die woorden om te zetten in beleid en plannen. Wij zullen daarom met een aantal moties proberen wat concrete stappen te zetten en wij hopen dat de coalitiepartijen hetzelfde zullen doen.

Laten we proberen om als raad gezamenlijk van kreet naar concreet te gaan, want helaas moeten we het vooralsnog niet van ons college hebben om dat te doen. 

Bij deze bespreking van de begroting 2019 zullen we ons daarom beperken tot het aangeven van concrete voorstellen of wijzigingen van de tekst en het stellen van een aantal vragen die daartoe kunnen leiden.

Bij de toelichting op de betreffende moties en amendementen zullen wij nader ingaan op de onderliggende problematiek daarvan.

Lees verder...

Oude woningen Hoogvlietlaan maken plaats voor nieuwe
 
Persbericht Gemeente Westvoorne

In opdracht van woonbedrijf Westvoorne is gestart met de sloop van vier oude gezinswoningen aan de Hoogvlietlaan in Rockanje. Deze week wordt het interieur gestript. Volgende week begint het ‘echte’ sloopwerk. Aan het einde van die week zal weinig meer van de huizen over zijn.

BeBo’s
Op de plek van de 4 gezinswoningen die worden gesloopt, komen 8 zogenaamde BeBo’s terug. Dat zijn beneden- en bovenwoningen, die geschikt zijn voor een- en tweepersoons huishoudens. De woningen zijn ook geschikt voor jongeren en voorzien in de behoefte aan sociale huurwoningen voor starters in Rockanje. De woningen worden bijzonder energiezuinig gebouwd en niet aangesloten op het gasnet. Onder andere een warmtepomp en zonnepanelen zorgen voor voldoende energie. Alle vier bovenwoningen hebben een privé-opgang, waardoor een galerij niet nodig is. Wel zo mooi voor woningen nabij het centrum. De tweekamerwoningen hebben een terras of ruim balkon en iedere woning beschikt over een eigen berging op de begane grond. Naar verwachting worden de 8 woningen volgend jaar opgeleverd en verhuurd.

Geschiedenis
De huizen die worden gesloopt zijn in 1947, vlak na de oorlog, gebouwd. In die tijd was er een groot gebrek aan goede bouwmaterialen. Desondanks waren het goede huizen voor die tijd en dat is vast de reden dat ze zo lang in stand konden worden gehouden. De woningen waren destijds bijzonder gewild. “Een oud gemeentesecretaris heeft er jarenlang gewoond”, zo vertelt één van de allereerste bewoners. Verder vertelt hij: “Het was niet ongebruikelijk om in de zomermaanden de begane grond van je huis te verhuren aan mensen uit het oosten van het land die graag in Rockanje aan zee vakantie kwamen vieren. Zelfs met een heel gezin wisten de bewoners zich te redden op de eerste verdieping van de kleine woning. Eén van de kinderen sliep dan op het zoldertje. De extra inkomsten waren zeer welkom”.
Einde persericht

Het betreft hier nog de uitvoering van de plannen van PW wethouder Bert van der Meij.

Burgemeester De Jong herbenoemd in Westvoorne

Persbericht Gemeente Westvoorne

Peter de Jong is op 29 augustus door Commissaris van de Koning Jaap Smit op het Provinciehuis in Den Haag beëdigd voor een nieuwe termijn van zes jaar als burgemeester van Westvoorne. De nieuwe termijn is begonnen op 1 augustus 2018.

Eerder dit jaar besloot de gemeenteraad van Westvoorne tot een positieve aanbeveling over de herbenoeming. Peter de Jong is er trots op dat hij de gemeente Westvoorne nog een termijn mag dienen: “Ik ben erg blij met het vertrouwen dat ik heb gekregen van de gemeenteraad. De komende zes jaar blijf ik mij inzetten om de dienstverlening voor inwoners en ondernemers verder te optimaliseren.”

In de afgelopen periode heeft de burgemeester de verbinding met burgers en organisaties en bedrijven gelegd. Burgemeester De Jong: “Ik hecht heel veel waarde aan de goede relatie die ik heb met de inwoners van Westvoorne. Onze inwoners hebben stevige invloed op de beslissingen die wij nemen en de uitvoering van ons beleid. Bijvoorbeeld via het burgerpanel, waarin nu zo’n 850 inwoners deelnemen. Ik ben er trots op dat we op deze manier invulling geven aan de gemeentelijke democratie.”

Peter de Jong is sinds 1 augustus 2006 burgemeester van Westvoorne.

Uitnodiging aan de leden van de Partij Westvoorne

Op maandag 18 juni wordt om 11:00 uur het zorgplan van de Partij Westvoorne door Alice Vermeer, overhandigd aan wethouder Wilbert Borgonjen. Het overhandigen vind plaats in de raadszaal van de gemeente Westvoorne.

Deze visie met aanbevelingen is ontwikkeld met medewerking van inwoners van Westvoorne in samenwerking met professionals uit de zorg. Vanaf het voorjaar 2017 kwam de ‘Zorggroep’ nagenoeg wekelijks bij elkaar om te werken aan het plan. Alice Vermeer en Emma van Blom hebben het plan op meerdere locaties gepresenteerd en aanvullingen en ideeën erin verwerkt.

Uit de evaluatie en gesprekken over de Wmo blijkt onder meer dat er meer maatwerk geboden moet worden ten aanzien van woon- en zorgvragen. De Partij Westvoorne wil de ‘Zorggroep’ de komende jaren in stand houden om in te spelen op (nieuwe) ontwikkelingen en (technische) innovatieve mogelijkheden in de zorg.

Betoog van de Partij Westvoorne van de afgelopen raadsvergadering n.a.v. de presentatie van het coalitieprogramma en de benoeming van de wethouders

I. Betoog bij Samenwerkingsprogramma 2018-2022 van VVD, GBW, CDA, PVDA en D66.

Er zijn drie met elkaar samenhangende punten die wij met betrekking tot het voorliggende samenwerkingsdocument naar voren willen brengen.

Ten eerste: het ontbreken van concrete plannen

Ten tweede: de vraag waarom deze vijf partijen zo graag bestuurlijke verantwoordelijkheid willen dragen  

Ten derde: gemeentelijke herindeling en burgerparticipatie  

1. het ontbreken van concrete plannen

Dat het opstellen van een coalitieprogramma, of zoals het nu heet ‘Samenwerkingsprogramma’ tijd zou kosten, heeft ons niet verbaast. Het valt immers niet mee om uit 5 verschillende verkiezingsprogramma’s één richtinggevend document voor de komende raadsperiode samen te stellen. Wij waren dan ook benieuwd wat er van de verschillende verkiezingsbeloften overgebleven zou zijn.

Het toch wel teleurstellende antwoord op die vraag is: zo goed als geen concrete punten.

Als er al min of meer concrete punten benoemd worden, gaat dat over voortzetting van reeds ingezet beleid, zoals bijvoorbeeld de verduurzaming van de huurwoningen en de verzelfstandiging woonbedrijf.

Daarnaast worden een aantal zaken wel gesteld, waaronder ‘meer ruimte voor woningbouw,’ ‘herplaatsing VV Rockanje en ‘behoud van zeggenschap over het woonbedrijf ook bij een gemeentelijke herindeling’. Hoe die ruimte voor meer woningbouw, binnen de daarvoor geldende regionale afspraken, gevonden moet worden; hoe verplaatsing van VV Rockanje bekostigd moet worden en wat daar de gevolgen van zijn voor bijvoorbeeld betaalbare woningbouw in de Drenkeling, blijft onduidelijk. Dat geldt ook voor de opmerking dat het woonbedrijf een soort privé bezit moet worden van de gemeente Westvoorne ook wanneer onze gemeente ophoudt te bestaan. Dat wordt dan dus privé bezit van een ‘spookgemeente.’ In dit kader is het toch ook wel apart, dat deze partijen, m.u.v. de PvdA, zes jaar geleden heftig geprobeerd hebben het woonbedrijf te verkopen (wij zijn destijds tot aan de Europese commissie geweest om dat tegen te houden en gelukkig met succes) en dat zij nu, en dit keer inclusief de PvdA, de hele gemeente willen ‘verkopen’ (om het zo maar te noemen) met uitzondering van het woonbedrijf.

Hoewel er in alle verkiezingsprogramma’s een flink aantal concrete punten zaten, worden er in dit samenwerkingsdocument slechts ‘hoofdlijnen’ aangegeven, onder het motto ‘bestuur en organisatie moeten zich meer richten op faciliteren dan zelfstandig organiseren, maar wel op basis van eigen regie’.  Onduidelijk blijft dan wat er onder ‘eigen regie’ verstaan wordt.

Er is geen sprake van de formulering van een visie, een missie of van te behalen doelstellingen. De 3 genoemde toetsingscriteria: duurzaamheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid (met daarnaast als ‘belangrijk’ geformuleerd: evenwicht op efficiëntie, kwaliteit, sociale gevolgen en kosten) waar de, door burgers of bedrijven aan te dragen, plannen aan moeten voldoen, staan dus volledig op zichzelf, want toetsing aan te realiseren doelstellingen is onmogelijk. Dit zal, lijkt ons, onherroepelijk leiden tot het nemen van ad hoc besluiten of tot besluiteloosheid.

2. Bestuurlijke verantwoordelijkheid, waarom?

Dat brengt mij op de vraag waarom deze partijen eigenlijk zo graag samen wilden besturen? Uit dit document blijkt namelijk dat zij op geen enkel gebied een concreet plan benoemen wat zij in de komende vier jaar willen realiseren. Uit niets blijkt een gedrevenheid om voor Westvoorne aan het werk te gaan.

Besturen is sturing geven, keuzen maken, stellen: ‘daar willen wij naartoe en dat doel denken wij zo en zo te bereiken’. Deze coalitie kiest ervoor niet te (be)sturen, maar rond te dobberen totdat iemand anders een duwtje geeft.

Wat zijn de verkiezingsbeloften van deze partijen waard? Hoe denken hun leden, die de verschillende verkiezingsprogramma’s vastgesteld hebben, over dit lege programma?         

3. Gemeentelijke herindeling en burgerparticipatie  

Een uitzondering op de leegheid is overigens wel de duidelijkheid die gegeven wordt over de bestuurlijke herindeling van Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis en de vorming van de nieuwe gemeente Voorne.

Maar zelfs als daarvoor gekozen wordt door deze coalitie, moet het politieke bestuur een sterke speler zijn met een duidelijk toekomstbeeld voor ogen voor de eigen gemeente. Er zal altijd opgekomen moeten worden voor de belangen van de eigen burgers en de eigen leefomgeving in een dergelijk herindelingsproces. Volstaan met de kreet ‘kleine kernen beleid gestalte geven’ is onvoldoende, want vergis u niet in de door deze coalitie voorgestelde gemeente Voorne is niet alleen Tinte een kleine kern, maar zijn al onze dorpen dat.

In dit verband is het opvallend dat in dit samenwerkingsprogramma staat dat burgerparticipatie op hoog niveau nagestreefd zal worden. Zo staat er onder 2.3 Burgerparticipatie: De afstand van het bestuur naar de burger zo klein mogelijk maken, door de burger te beschouwen als gesprekspartner en te betrekken bij het maken van (beleids)keuzes. De communicatie moet proactief zijn. Dit komt de kwaliteit van de besluitvorming ten goede en vergroot de betrokkenheid van de burgers bij het democratische besluitvormingsproces. Actief ruimte geven voor burgerinitiatieven en verschillende vormen van burgerparticipatie.

Als de coalitie de burgers werkelijk als gesprekspartners beschouwt, kan er niet bij voorbaat een keuze voor een bestuurlijke herindeling gemaakt worden, dan zullen zij dus echt dat gesprek daarover ‘proactief’ aan moeten gaan. Stellen dat er rond de jaarwisseling 2020/2021 een evaluatie zal zijn, die mede uit moet wijzen of er voldoende draagvlak is tot vorming van de gemeente Voorne, is onvoldoende. De gemeente Westvoorne is van onze burgers en niet van een aantal toevallige coalitiepartijen. 

Tot slot nog een opmerking over punt 8: blijkbaar heeft het gesprek met IBW geleid tot aanvulling en verduidelijking. Dat staat er in ieder geval. Er staat alleen niet bij voor welke punten dat geldt. Omdat ook wij in die zin genoemd worden, wil ik, voor alle duidelijkheid, uitdrukkelijk vermelden dat de Partij Westvoorne geen inbreng voor dit Samenwerkingsdocument aangeleverd heeft. Wij zouden in ieder geval graag zien dat het in het verslag opgenomen wordt.

Vragen:

Pagina 1

1. In alinea 2 op p.1 staat dat dit programma de koers bepaalt. Wij hebben die koers echt niet kunnen ontdekken. Onze vraag is daarom: kunt u heel in het kort samenvatten wat die koers is?

2. alinea 3: Kan uitgelegd worden wat precies bedoeld wordt met:

‘Bestuur en organisatie moeten zich meer richten op faciliteren dan zelfstandig organiseren, maar wel op basis van eigen regie’. Het gaat dan met name om wat er precies met die eigen regie bedoeld wordt.

3. Bent u het met ons eens, dat burgers proactief betrokken moeten worden bij de discussie over een eventuele gemeentelijke herindeling?   

II. De benoeming van de wethouders

Wie past er op Westvoorne?

Vijf partijen en vier parttime wethouders.

Drie wethouders zullen voor 0,70 % in dienst van de gemeente Westvoorne zijn en één voor 60 % (totaal 2.7 fte).

Daarnaast wonen 3 van de 4 wethouders niet in Westvoorne, maar 1 in de gemeente Brielle en 2 in Hellevoetsluis.

Parttime, niet woonachtig in Westvoorne en daarnaast dan een leeg samenwerkingsdocument ‘op hoofdlijnen’, met zo goed als geen concrete plannen, en dus eigenlijk een blanco cheque voor deze vier wethouders en niet te vergeten hun ambtenaren. Zo dadelijk bovendien ambtenaren in dienst van de ambtelijke fusie organisatie Voorne. 

Wij maken ons echt ernstig zorgen over de inzet van deze coalitiegenoten voor onze gemeente, want wie past er op Westvoorne, wie komt er op voor de belangen van Westvoorne, wie interesseert zich eigenlijk echt voor Westvoorne?

Helaas kunnen wij op dit moment niet anders dan hopen dat dit college zich voor onze gemeente verantwoordelijk zal voelen en niet alleen aan de slag gaat met het opgaan van Westvoorne in de gemeente Voorne. Maar eerlijk is eerlijk wij zijn er niet gerust op. Verre van dat, want wie past er nu eigenlijk op Westvoorne?

Desondanks zullen wij de benoeming van de wethouders ondersteunen, deels omdat we ze dat persoonlijk niet misgunnen en deels omdat dit nu eenmaal het gevolg is van een democratisch verlopen proces, hoe vreemd dat dan ook lijkt.

Hoewel gesteld wordt dat de 4 wethouders voor alle coalitiepartners zullen werken en dus uitdrukkelijk niet verbonden zijn aan één partij, is er wel gekozen voor 4 wethouders.

Mijn vraag is dus: waarom is er voor 4 parttime-  i.p.v. voor 2 fulltime wethouders gekozen, nu het blijkbaar geen partijgebonden wethouders zijn? 

Tot zover in eerste termijn

Emma van Blom

Persbericht Partij Westvoorne over informatiseringsronde verkiezingen 2018

Datum:27 maart 2018

Op de avond van de verkiezingen heeft Partij Westvoorne mogen constateren de grootste partij te blijven in de gemeenteraad van Westvoorne. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft zij direct de heer Wim van Noord verzocht namens Partij Westvoorne een informatiseringsronde met alle politieke partijen te starten.

Wim van Noord is als voormalig gemeentesecretaris van gemeente Brielle en gemeente Westvoorne goed thuis in de politiek op Voorne, en heeft een breed draagvlak.

De onderzoeksopdracht voor hem als informateur was:
a. Verken alle mogelijke duurzaam werkbare coalities met Partij Westvoorne als grootste partij,
b. Verken simultaan in welke meerderheidscoalities IBW een logische coalitiepartner kan zijn.

De informatiseringsgesprekken met alle politiek partijen hebben plaatsgevonden op 22 en 23 maart 2018. Vandaag is de eindrapportage beschikbaar gekomen.

De conclusie van de rapportage is:

“Nu VVD (3 zetels), CDA (2 zetels), D’66 (1 zetel) hebben meegedeeld eerst te willen onderzoeken of een coalitie van deze landelijke partijen, aangevuld met GBW (2 zetels) tot de mogelijkheden behoort en nog niet wensen te overleggen over mogelijk andere coalities, is op dit moment de vorming van een meerderheidscoalitie, waarin PW is vertegenwoordigd niet mogelijk, laat staan een coalitie bestaande uit een vertegenwoordiging in de raad met 9 zetels. Dat was de doelstelling verbonden aan de opdracht. 

Blijft op dit moment maximaal over een minderheidscoalitie van PW (3 zetels) en IBW (3 zetels), mogelijk aangevuld met de PvdA (1 zetel). Daarbij aantekenend dat niet bekend is of de PvdA nog wenst aan te sluiten nu het CDA voorshands voor een ander traject heeft gekozen. Nog daargelaten dat de PvdA geen minderheidscoalitie wenst met ‘gedoogsteun’ van die partij.

Daarmee is – wederom op dit moment – een mogelijk duurzaam werkbare coalitie met PW niet in beeld.

Mocht het door de VVD e.a. ingezette traject niet slagen, dan is het in het vervolgtraject van essentieel belang te werken aan het (herstellen) van vertrouwen in elkaar.”

De rapportage van de formateur kunt u hier lezen.

Samen bereiken we meer

Graag willen wij al onze kiezers heel hartelijk danken voor hun vertrouwen in de Partij Westvoorne. Natuurlijk vinden wij het jammer dat we zetels verloren hebben, maar dankzij uw stem zijn wij toch de grootste partij van Westvoorne gebleven.

Het goede nieuws bij deze, voor ons wat teleurstellende uitslag is, dat er nu echt sprake zal moeten zijn van samenwerking, want er zullen meerdere partijen nodig zijn om een coalitie te vormen. ‘Samenwerking’ zal daarom het sleutelwoord voor de komende vier jaar blijken te zijn. Wij zijn daar blij mee, want burgers en politici kunnen alleen samen goede resultaten bereiken.

De Partij Westvoorne zal zich blijven inzetten voor onze mooie gemeente, het liefst natuurlijk als coalitiepartner, maar als dat niet mogelijk blijkt te zijn, zal onze inzet vanuit de oppositie net zo groot en constructief zijn.

Partij Westvoorne
Samen bereiken we meer - de nieuwe beoogde fractieleden van de Partij Westvoorne


In de verkiezingskrant van de Partij Westvoorne kunt u meer over hen lezen en wat zij voor de burgers van Westvoorne willen betekenen.

Samen bereiken we meer - handboek ‘Kwaliteitsverbetering Buitengebied
Westvoorne’
persbericht Gemeente Westvoorne

Op 15 maart ontving Roberto Truijers (eigenaar Truijers Vastgoedontwikkeling) het eerste exemplaar van het handboek “Kwaliteitsverbetering Buitengebied Westvoorne” uit handen van Bert van der Meij (wethouder ruimtelijke ordening). De uitreiking vond plaats in het buitengebied aan de Middelweg in Rockanje. Hier start Truijers Vastgoedontwikkeling binnenkort met de verkoop van 7 vrije kavels. “De nieuwe eigenaren kunnen met behulp van dit handboek hun nieuwe woning, erf en tuin zo ontwerpen dat het past binnen het karakteristieke landschap van Westvoorne” aldus Bert van der Meij. Lees verder...

Samen bereiken we meer - verkiezingskrant

De verkiezingskrant van de Partij Westvoorne is uit! In deze krant kunt u lezen wie we zijn, wat de de afgelopen 4 jaar bereikt hebben en wat wij de komende raadsperiode willen gaan doen. Klik hier om de verkiezingskrant te lezen...

Samen bereiken we meer - voor en door jonge mensen

Kim van de Werff zal in de komende raadsperiode het aanspreekpunt binnen de Partij Westvoorne zijn voor jonge mensen die via de politiek hun wensen en ideeën voor Westvoorne willen realiseren. Nu zij politiek actief geworden is, merkt ze pas hoeveel er in ons dagelijks leven ‘politiek’ is. Wanneer jonge mensen, zoals zij, invloed willen hebben op wat er wel of niet in onze gemeente gebeurt, dan moeten zij hun stem in de politieke arena laten horen. Dat kan door bij Kim je wensen en ideeën over sportvoorzieningen, wonen of andere zaken kenbaar te maken en vervolgens samen met haar en andere leden van de Partij Westvoorne daar concrete plannen voor te ontwikkelen. Daarom roept zij al haar generatiegenoten op om te gaan stemmen op 21 maart. Laten we van Westvoorne een plek maken waar vóór en door jonge mensen gewerkt wordt aan een prachtige toekomst voor jonge mensen en… hun nakomelingen!


Samen bereiken we meer - zorg en welzijn 11punten


op het gebied van zorg en welzijn goed op de toekomst voorbereid te zijn, heeft de Partij Westvoorne een zorg- en welzijnsvisie opgesteld. De lijst is van 11 punten is een samenvatting van deze visie.

Klik hier voor de 11 puntenlijst zorg en welzijn.

Samen bereiken we meer - veiligheid

Veiligheid speelt op veel verschillende gebieden een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Voor een deel kunnen we zelf voor onze veiligheid zorgen. Voor die dingen waar we niet zelf voor kunnen zorgen, maar die wel heel belangrijk zijn voor ons gevoel van veiligheid willen wij als Partij Westvoorne ons inzetten. Een aantal punten willen wij hier benoemen.
1. Wonen: Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Soms uit vrije wil maar soms ook door regels van de overheid. Dat moet dan wel plezierig, verantwoord en veilig kunnen. Natuurlijk is er de WMO. Maar daarnaast willen we ook hulp bieden bij het zoeken naar andere mogelijkheden om veilig zelfstandig te kunnen wonen. 
We zetten ons al langer in voor mensen met een lichamelijke beperking. Zij moeten volledig deel kunnen nemen aan het sociale leven. Met dat beleid gaan we zeker door.
2. Verkeersveiligheid: Extra verkeersveiligheid rond scholen, winkels en ouderenvoorzieningen en op de routes van en naar deze voorzieningen is noodzakelijk. Daarnaast zullen ook straten, pleinen en winkelgebieden voor alle gebruikers van jong tot oud goed en veilig toegankelijk moeten zijn. Ook daar blijven we aan werken om die veiligheid verder te verbeteren.
3. Hulpdiensten: Mensen moeten veilig zijn en zich ook veilig voelen. Daarom moet gerekend kunnen worden op de tijdige hulp van politie, brandweer en ambulances. We blijven ervoor strijden dat hulpdiensten binnen de landelijke normen voor aanrijtijden ter plaatse zijn. Als er meer inzet van de eigen BOA’s nodig is, zullen we ons inzetten om daar geld voor vrij te maken.
4. Externe veiligheid: Wij leven onder de rook van Europoort en dat brengt risico’s met zich mee. Daarom willen we dat ook nieuwe technieken die nog niet wettelijk verplicht zijn maar wel veiliger zijn voor mens en milieu, toegepast worden.

Partij Westvoorne

Voorne-Putten in 2040 energieneutraal
persbericht Samenwerking Voorne-Putten

De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben vorige week de  Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 vastgesteld. Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne leveren gezamenlijk hun bijdrage om ervoor te zorgen dat de regio in 2040 energieneutraal is. Een mijlpaal in de samenwerking van de vier gemeenten. Voorne-Putten zet zich met de vaststelling van de Routekaart op de kaart als duurzaam eiland. Het  belangrijkste speerpunt is dat alle op het eiland benodigde energie afkomstig moet zijn van duurzame energiebronnen. De Routekaart is cruciaal omdat energieneutraliteit alleen kan worden gerealiseerd door regionaal goed samen te werken. Lees verder...

Presentatie visie op zorg en welzijn in de Stuifakkers

Op Zaterdag 17 februari 2018 werd door Alice Vermeer en Emma van Blom, de visie op Zorg en Welzijn gepresenteerd in zorgcentrum ‘de Stuifakkers’. Deze zorgvisie van de Partij Westvoorne maakt onderdeel uit van het verkiezingsprogramma Groen, Gezond en Veilig. De Partij Westvoorne wil zich meer expliciet richten op de zorg in de komende vier jaar en met deze onderliggende visie als basis daarvoor plannen  ontwikkelen. De zorgvisie is voortgekomen uit een reeks gesprekken met professionals uit de zorg, burgers en partijleden. Lees verder...

Samen bereiken we meer - visie op zorg en welzijn

Zoals u in het beginselen programma kunt lezen werkt de Partij Westvoorne  vanuit breed gedragen vernieuwende visies, die gebaseerd zijn op kennis en kwaliteit. Om op het gebied van zorg en welzijn goed op de toekomst voorbereid te zijn, heeft de Partij Westvoorne daarom een zorg- en welzijnsvisie opgesteld. Er is ook een samenvatting van die visie beschikbaar.

Samen bereiken we meer - gezond

In dit artikel staat het thema ‘gezond’ uit het verkiezingsprogramma van Partij Westvoorne centraal.

Westvoorne is een gemeente waar veel mensen goed en gezond leven. Als daar echter op enig moment hulp bij nodig is, dan moeten mensen niet te maken krijgen met wachtlijsten of andere problemen of drempels. Daarom kiezen wij voor een ruim en ruimhartig zorgbeleid en staan wij open voor initiatieven om de zorg beter aan te laten sluiten bij wat mensen werkelijk nodig hebben. Ook als het gaat om eenzaamheid. Maar liefst een derde van onze inwoners, zowel jongeren als ouderen, voelt zich vaak eenzaam. Dat gaat over veel mensen en ook daar willen we wat aan doen. Tenslotte betekent voor elkaar zorgen ook dat we er voor elkaar zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat op het grensvlak van sport, zorg, cultuur en gezondheid heel veel kansen liggen om mensen met elkaar in contact te brengen. Sport is bijvoorbeeld niet alleen gezond maar ook een sociale activiteit, dus een goed en gezond middel tegen eenzaamheid. Goede sportvoorzieningen en toegankelijke verenigingen zijn daarvoor belangrijk. Mede daarom kiezen wij ervoor om samen met de verenigingen te investeren in hun accommodaties. Wij staan open voor initiatieven op het gebied van sociale activiteiten en wij zullen die functie van verenigingen stimuleren en waar nodig ondersteunen.

In een gezonde samenleving is er niet alleen zorg voor elkaar belangrijk. Ook zorg voor ons leefmilieu en een gezond evenwicht tussen natuurlijke, sociale en financiële belangen telt.

Gezond financieel beleid betekent belastinggeld niet oppotten maar op verantwoorde wijze  inzetten voor de gemeenschap. In de afgelopen raadsperiode is er daarom scherp begroot en zijn overbodige reservepotjes opgeheven. Dat heeft goed gewerkt: we hebben een uitstekend weerstandsvermogen en er is veel bereikt. Dit beleid willen wij daarom voorzetten.

Actie zonnepanelen groot succes!
100e installatie is een
feit
persbericht Gemeente Westvoorne

Ruim 100 van de 479 huurders van het Woonbedrijf Westvoorne die zich konden aanmelden voor de actie SamenZonneEnergie hebben inmiddels zonnepanelen op hun dak liggen. Op 13 februari zette wethouder Van der Meij officieel de 100e zonnepaneleninstallatie aan bij mevrouw Buytenhek in Rockanje.
Lees verder...


Kandidatenlijst Partij Westvoorne gemeenteraadsverkiezingen 2018

Klik hier om de lijst met de 50 enthousiaste kandidaat raadsleden in te zien.

Samen bereiken we meer - Verkiezingsprogramma in 15 punten


Graag wil de Partij Westvoorne voortbouwen op wat de afgelopen vier jaar bereikt is. Hoe wij dat willen doen, leest u in ons verkiezingsprogramma, waarvan de het verkiezingsprogramma in 15 punten een samenvatting is.

Lees de samenvatting van het verkiezingsprogramma in 15 punten hier...

Cheque voor pannaveld

De komst van een pannaveld bij voetbalvereniging OVV in Oostvoorne is een feit. Op 7 februari overhandigden wethouders Paméla Blok-van Werkhoven en Bert van der Meij van de gemeente Westvoorne een cheque ter waarde van maximaal € 15.000,- aan Daan van den Bor. Met deze cheque laat de gemeente zien dat zij het burgerinitiatief van de 12-jarige Daan, een pannaveld bij zijn voetbalvereniging, ondersteunt.
Lees verder...


Nieuwe straat in Rockanje krijgt naam

persbericht Gemeente Westvoorne

Op 5 februari onthulde wethouder Bert van der Meij (namens gemeente Westvoorne) samen met mevrouw Trijntje Langendoen de naam van een nieuwe straat in Rockanje. Project Carte Blanche Excellent is een initiatief van Truijers Vastgoedontwikkeling en bestaat uit zes vrijstaande woningen, waarvan de eerste twee woningen zijn opgeleverd en vier woningen in aanbouw zijn. De ontsluitingsweg voor het project die aansluit op de Achterstrypseweg, krijgt de naam: Langendoenhof.
Lees verder...


Wat hebben we samen bereikt

Westvoorne - Elke week schrijven we een stukje over onze Partij Westvoorne. Deze week gaat het over wat we de afgelopen vier jaar bereikt hebben.

In 2014 zijn we gestart met een eigen wethouder in de coalitie. Voor het eerst was het ons gelukt om deel uit te maken van het gemeentebestuur van Westvoorne. We hadden de jaren daarvoor al heel wat wensen verzameld en de afgelopen jaren hebben we een flink aantal van die wensen kunnen realiseren. Vaak met brede steun in de gemeenteraad.

Als we nu terugkijken dan zijn wij heel blij met wat we bereikt hebben. Lees verder...


Samen bereiken we meer

Elke week vanaf nu schrijven we een stukje over onze Partij Westvoorne onder de titel ‘Samen bereiken we meer’. In dit eerste stuk willen wij u vooral iets over onszelf vertellen, zodat u weet waar Partij Westvoorne voor staat. Lees verder...


Samen bereiken we meer

Zoals waarschijnlijk vanuit de krant wel bekend werken we al een tijdje hard aan het verbouwen van huurwoningen in Oostvoorne naar zogeheten “0 op de meter”-woningen. Wat mogelijk minder bekend is dat de eerste suggestie om deze mogelijkheid van verduurzamen te bekijken kwam van twee van onze leden; Sjoerd Haagsma en Lex Mooiweer. Beide zeer betrokken op het gebied van duurzaamheid en o.a. ook actief in de Vereniging Onderdak Westvoorne. Onderstaand beschrijft Sjoerd de ontstaansgeschiedenis van het project. Van mijn kant hierbij als inleiding mijn dank en waardering voor de initiatieven van onze Sjoerd en Lex. Bedankt mannen!

Bert van der meij, Wethouder VROM, Economie & Financien

Meneer de voorzitter, beste leden van PW,                                            Rockanje 20-12-17

Ik las de recente nieuwsbrief van PW op de website. Tot mijn vreugde trof ik er als eerste artikel een mij heel bekend project aan: de verbouwing van jaren-60 rijtjes woningen in Westvoorne tot nul op de meter woningen. NOM woningen dus.
Waarom ben ik zo in m’n sas? Welnu dit soort woningen, in wezen high-tech opwaarderingen van oude woningen, zijn nu in Westvoorne aan de orde.
Een goede zaak en mooi voorbeeld van: Samen bereiken we meer.

Hoezo?
Welnu dat zit zo: begin 2014 ontdekte ik op de Campus van de TUD een NOM project voor een jaren-60 rijtjeswoning in Delft. Helemaal door studenten in elkaar gezet na heel wat denk- en doewerk. Het werd een klapper want het haalde de 3-e prijs in een internationale universitaire competitie. Geen geringe prestatie.

Lex Mooiweer en ik attendeerden onze wethouder op wat er gaande was in NOM-land en wat dit zou kunnen betekenen voor onze eigen jaren-60 rijtjeswoningen. Daar hebben we nogal wat van.

Een jaar later nodigden wij, in vereniging verband van Onderdak Westvoorne, de BAM uit om over hun NOM-project in Heerhugowaard (6 woningen op rij) op de jaarvergadering van Onderdak Westvoorne een en ander uit de doeken te doen. De jaarvergaderingen zijn er openbaar en iedereen is welkom, met name ook gemeenteraadsleden en B+W.

Onze wethouder was present bij de  BAM presentatie. Logisch want hem gaat immers de NOM materie bij uitstek aan. Het werd een buitengewoon interessante presentatie. Een ogen-opener zogezegd. Overigens waren er nog 2 andere presentaties: Eneco over de energie transitie en de Rabobank over hoe valt zo’n woning verbouwing te financieren.

Ik sprak onlangs met een bewoner van een van de inmiddels gereedgekomen NOM woningen aan de Gijzenhoekweg: laaiend enthousiast. Hoe te vergelijken met vroeger? Nou, heerlijk warm en prima geventileerd in heel het huis. Een grote verbetering. Ben tijdens de verbouw gewoon blijven wonen. Huurprijs voor en na? Gunstiger!

Er is nog heel wat meer te vertellen maar ik stop er nu mee. Ik herhaal graag het motto in een wat andere vorm: Samen is er aardig wat bereikt.

Ik sluit af met een goot compliment voor wethouder van der Meij die voortreffelijk op dit Delftse project én de markt inspeelde en in zo kort tijdbestek in Westvoorne reeds de (ver)bouw van meerdere NOM woningen wist te bewerkstelligen. En er komen nog meer. Een indrukwekkende prestatie.

Sjoerd C Haagsma.


Onderzoek naar haalbaarheid aanleg zonne-energiepark met waterberging in Westvoorne
persbericht Gemeente Westvoorne

Op 25 januari ondertekenden de heren Latjes (directeur Ecorus Nederland) en Van der Meij (wethouder gemeente Westvoorne) de intentieovereenkomst ‘realisatie project zonnepark/waterretentie Tinte’. Hiermee start het onderzoek naar de haalbaarheid en de realisatie van een bijzonder zonne-energieproject in het glastuinbouwgebied binnen de gemeente Westvoorne.

Het idee is om aan de Westerlandseweg in Tinte een zonne-energiepark in een nieuw waterbergingsgebied aan te leggen. Wethouder Van der Meij: “De combinatie van een zonne-energiepark met waterberging is uniek in Zuid-Holland. Zo’n park levert voordelen op voor iedereen: tuinders, inwoners en gemeente.”

Als het zonne-energiepark gerealiseerd wordt, zal er een zonneweide ontstaan van ca. 7 ha met meer dan 27.000 panelen. Hiermee kan naar verwachting voor 1.583 huishoudens groene stroom worden opgewekt. Dat is bijna 25% van alle huishoudens in Westvoorne.

Of de stroom daadwerkelijk via een coöperatie aan de huishoudens in Westvoorne wordt geleverd of dat de stroom direct op het net wordt geleverd, en daarmee voor elke (groene) afnemer beschikbaar komt, wordt meegenomen in het onderzoek.

Door de aanleg van een nieuw waterbergingsgebied wordt het voor tuinders betaalbaar om de voor hen noodzakelijke waterberging te realiseren. Door deel te nemen aan het project kunnen zij hun verplichte wateropgave realiseren.

Mocht het energie-park met waterberging worden gerealiseerd dan lost de gemeente daarmee een belangrijk deel van de duurzaamheidsopgave naar de energietransitie in. Het project levert de gemeente een compensatie van 2.533.000 kg op de CO2-uitstoot. Deze compensatie kan vertaald worden naar wat een bos van 126.663 bomen zou compenseren.

Verwacht wordt dat over ongeveer 3 maanden duidelijk is of de aanleg van het zonne-energiepark met waterberging wel of niet haalbaar is.


Verkiezingsprogramma Partij Westvoorne 2018-2022

De Partij Westvoorne biedt u hierbij haar verkiezingsprogramma 2018-2022 aan met de titel ‘Samen Bereiken We Meer’. Wij hebben in dit programma uitgelegd waar wij voor staan en wat wij de komende vier jaar willen realiseren, vooral op de thema’s groen, gezond en veilig. Mocht u denken ’ziet er mooi uit, maar wel een beetje lang’, dan kunnen wij u misschien gerust stellen met de belofte dat er binnenkort een samenvatting verschijnt.

Pilot in Oostvoorne met sociale

huurwoningen - Naar nul op de meter

Auteur: Cindy Castricum | Beeld: Frank Hanswijk

Het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Om die doelstelling te halen, moet er nog veel gebeuren. Wethouder Bert van der Meij van de gemeente Westvoorne geeft het goede voorbeeld met de renovatie van een woonwijk in het dorp Oostvoorne.  68 sociale huurwoningen hebben straks nul op de meter.


Toen Bert van der Meij in 2014 was beëdigd als wethouder namens de Partij Westvoorne had de TU Delft net een prijs gewonnen met het ontwerp van een nul-op-de-meterwoning. Op de campus stond zo’n woning met een soort kast eromheen, waardoor de woning net zoveel energie verbruikt als ze oplevert: nul op de meter dus.
Een jaar later raakte Van der Meij in gesprek met medewerkers van Stroomversnelling, een kennisorganisatie die partijen helpt met het energieneutraal maken van de woningvoorraad. Ze constateerden dat de systemen om nul op de meter mogelijk te maken in dat jaar behoorlijk doorontwikkeld waren, en steeds beter konden worden toegepast op bestaande bouw. In het dorp Oostvoorne – onderdeel van de gemeente Westvoorne – was een woonwijk met sociale huurwoningen aan renovatie toe. Volgens Van der Meij een mooi pilotproject voor nul op de meter. Inmiddels zijn de eerste vijf – of eigenlijk zes – woningen gerenoveerd en qua energie zelfvoorzienend gemaakt. lees verder... (bron: VNG)


Cheque voor ruiterpad Oostvoornse Meer

Persbericht Gemeente Westvoorne

Op 11 december overhandigden wethouders Paméla Blok-van Werkhoven en Bert van der Meij van de gemeente Westvoorne een cheque ter waarde van € 20.000,- aan Piet Slingerland en Danny Hermsen van stichting Ruiter- en Menroutes Westvoorne. Met deze cheque laat de gemeente zien dat zij het burgerinitiatief van de stichting, een ruiterpad rondom het Oostvoornse Meer, ondersteunen. 

Het projectplan voor het ruiterpad rondom het Oostvoornse Meer is inmiddels klaar. Wethouder Blok-van Werkhoven: “We zijn nu zo ver om te kunnen starten met de aanleg van het ruiterpad. Ook hierin trekken we met elkaar op, zowel gemeente als initiatiefnemers. Maar wij zijn ook erg blij dat andere overheidsinstellingen, zoals het Zuid-Hollands Landschap en het Havenbedrijf Rotterdam, met ons meedenken om het initiatief tot een succes te maken.”  

Samen Doen

Onder het motto ‘Samen Doen’ betrekt de gemeente Westvoorne inwoners bij het beleid en moedigt hen aan om zelf met initiatieven te komen. Daarbij is de boodschap: het is aan de initiatiefnemers om zelf aan de slag te gaan om tot een succes te komen. Wethouder Van der Meij is blij met de goede samenwerking tussen de initiatiefnemers en de gemeente. “Samen zorgen voor een betere leefomgeving, dat is uiteindelijk waar Samen Doen om draait”, aldus Van der Meij.

Wilt u ook het initiatief van stichting Ruiter- en Menroutes Westvoorne steunen? Dat kan nog steeds! De beschrijving van het initiatief is te vinden via www.ruiterpadenwestvoorne.nl.

De initiatiefnemers zijn op zoek naar sponsoren en vrijwilligers. Neem voor sponsoring contact op met de penningmeester Danny Hermsen via info@ruiterpadenwestvoorne.nl. Zij belt u graag even terug. U kunt ook uw financiële bijdrage overmaken op NL59RABO0912013558, stichting Ruiter- en Menroutes Westvoorne. Als u als vrijwilliger wilt meehelpen, stuur dan ook een mail naar info@ruiterpadenwestvoorne.nl

Evaluatie Collegeprogramma 2015-2018

Met het collegeprogramma “Sterk, lokaal en betrokken” hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan onze politieke ambities. In bijgaande evaluatie Collegeprogramma 2015-2018 geeft het college van B&W in de vorm van een publieksfolder een korte terug op de grotere resultaten. Ook onze wethouder Bert van der Meij komt hierin aan het woord. Het volledige evaluatiedocument waarin alle ambities uit 2015 zijn opgenomen komt op korte termijn ook beschikbaar.

Politiek café "Help, onze wijk gaat van het gas af"

Help, onze wijk gaat van het gas af. Dit klinkt vandaag misschien nog als een schrikbeeld maar het zal de komende jaren zeker bij ons allen een keer gaan gebeuren. In diverse klimaatakkoorden zijn onder andere hierover afspraken gemaakt. Zo worden wereldwijde klimaatdoelstellingen vertaald naar Europa en Nederland. Afspraken die uiteindelijk ook landen in gemeenten, zo ook de onze.

En wat komt er dan allemaal op ons af? Daarover zal onze PW-wethouder, Bert van der Meij in het politiek café op zaterdag 25 november om 16 uur in De Man in Oostvoorne een korte inleiding geven. Daarna vooral een open discussie om standpunten, verwachtingen en ideeën met elkaar te delen. Iedereen mening is welkom.


Nieuw moto van de Partij Westvoorne voor de gemeenteraadsverkiezingen in  maart 2018

Voortbouwend op de succesvolle afgelopen raadsperiode ziet de Partij Westvoorne samenwerking als noodzakelijke voorwaarde voor een groene, gezonde en veilige toekomst voor Westvoorne. Dit zeker gezien de ambitieuze plannen voor de komende raadsperiode, die de Partij Westvoorne in haar verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Groen, gezond en veilig’, opgenomen heeft. Binnenkort zal dit verkiezingsprogramma via de PW website aangeboden worden.

In de raadsvergadering van 10 oktober werd de motie: ‘aanrijtijden ambulance en huisartsenpost’ aangenomen.

Ik ben verheugd dat de motie met een grote meerderheid is aangenomen. Het college kan gewapend met deze motie, gaan praten met de burgemeesters van de 15 gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling, om zodoende oplossingen te vinden voor het terug dringen van tijdsoverschrijdingen. Met als doel dat de aanrijtijden van de ambulance op het landelijk niveau komen, nl 95 % van de ritten binnen 15 minuten. In Westvoorne wordt dit al jaren niet gehaald en dat kunnen we als raad niet accepteren.

Lees verder...

Herstart bouw woonwijk met nieuwe naam ‘Vroon apart’
(tekst en foto persbericht gemeente westvoorne)

De wijk ‘De 5 bladeren’ in Oostvoorne wordt binnenkort afgebouwd. Voor het realiseren van de laatste fase van de wijk is een projectontwikkelaar gezocht en gevonden. Dit was nodig omdat de ontwikkelaar van de eerste fase in een faillissement raakte. De gemeente, de curator en de nieuwe ontwikkelaar Whoonapart hebben de overeenkomsten ondertekend om de tweede fase –en daarmee de woonwijk- af te kunnen ronden.

Lees verder...Bijschrift foto: Projectontwikkelaar Jaco Poldervaart van Whoonapart (rechts op de foto) en wethouder Bert van der Meij van gemeente Westvoorne ondertekenen de
overeenkomst.Twee leden van Partij Westvoorne ontvangen het certificaat Politiek Actief

Twee van onze leden ontvingen op dinsdag 27 juni uit handen van burgemeester Peter de Jong het certificaat vanwege het feit dat ze de cursus Politiek Actief hadden bijgewoond! Loes Schalkwijk en ons nieuwste lid Dammes Manintveld willen we hierbij hartelijk feliciteren.


Lex Mooiweer, medeoprichter van de Partij Westvoorne, koninklijk onderscheiden

Op zaterdag 27 mei werd Lex Mooiweer, medeoprichter van de Partij Westvoorne, tijdens de Bos en Burchtfair, compleet verrast door burgemeester Peter de Jong met een bijzondere onderscheiding. De burgemeester feliciteerde hem allereerst 
met een wederom zeer geslaagde Bos- en Burchtfair: ‘de mooiste gratis fair van het land!’ Lees verder...

Acute hulpverlening in Westvoorne e.o.

Als raadslid van de Partij Westvoorne, vind ik het belangrijk om te horen en soms te zien welke problemen/oplossingen er zich in de (acute) zorg voordoen. Dit weekend mocht ik als stagiaire een nachtdienst meedraaien op de ambulance. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen staat er nog een dienst ingepland. De bevindingen zullen hopelijk bijdragen aan de vraag: 'wat kan de lokale politiek doen aan het verbeteren van (acute) zorgverlening in Westvoorne en omliggende dorpen?' De triage, het beoordelen van hulpvragen, is ervoor om te zorgen dat de patiënt de juiste zorg krijgt. Dit kan de huisarts zijn of het kan zijn dat de patiënt beoordeeld moet worden in het ziekenhuis, al dan niet met spoed. Door middel van het interviewen van mijn 'nieuwe collega's', beluisterde ik wat zij signaleren als meest voorkomende problematiek. Ik hoor ook een aantal mogelijke oplossingen en zal deze de komende week in de fractie bespreken.

Alice Vermeer, raadslid Partij Westvoorne


Snippergroen: Kosten koper wordt kosten inwoners !

De afgelopen week werd na heel lang wachten en diverse keren uitstellen eindelijk een besluit genomen over stukjes gemeentegrond in Rockanje in gebruik bij bewoners. Probleem opgelost, zou je denken, maar tot verrassing van de Partij Westvoorne besloot de wethouder op de valreep de desbetreffende groep financieel tegemoet te komen, door de kosten gemoeid met de overdracht van de grond voor rekening van de gemeente te laten komen. Als dat maar goed afloopt! (lees HIER verder)


PW Nieuwsbrief van 31 maart
2017


De PW Nieuwsbrief van 31 maart 2017 kun je inzien door te klikken op de blauwe balk 'Nieuwsbrief' aan de rechterzijde van de pagina's op deze website. Mocht je inloggen op je iPhone of Smartphone klik dan hier.


 
Nul-op-de-meter renovatie van 68 huurwoningenOp d
onderdag 15 maart gaf wethouder Van der Meij, gemeente Westvoorne, het startsein voor de nul-op-de-meter renovatie van 68 huurwoningen in Oostvoorne. Hiervoor ondertekende de wethouder samen met de directeur van Hazeberg TBI Van der Doelen een samenwerkingsovereenkomst.

De concrete renovatie zal  plaatsvinden in juni van dit jaar met vijf sociale huurwoningen uit de jaren 60. Deze huurhuizen van het Woonbedrijf Westvoorne worden hiermee energieneutraal gemaakt. Dit is het eerste project in Zuid-Holland waar sociale huurwoningen op deze manier worden gerenoveerd. Wethouder Van der Meij: “De bewoners zijn erg enthousiast. Dat heeft er ook aan bijgedragen dat we zo snel kunnen starten.”

Onderdeel van het collegeprogramma van de gemeente Westvoorne is het verduurzamen van het woningbezit van het woonbedrijf. Het nul-op-de-meter renoveren van woningen is de meest vergaande vorm van het verduurzamen van een woning. De woonlasten van de bewoners gaan hierbij niet omhoog. Het bedrag dat voorheen werd betaald aan de energierekening wordt door het woonbedrijf gebruikt voor de renovatie. Dit betekent dat bewoners voortaan het bedrag van hun energiekosten aan het woonbedrijf betalen in plaats van aan de energieleverancier. Voor meer informatie kijk op www.westvoorne.nl/woonbedrijf.  
Politiek Café Westvoorne van 25 maart 2017

"De Bucket-List voor
2017/2018"


Voor de zomervakantie zullen we in de gemeenteraad de beleidskaders bespreken voor het begrotingsjaar 2018. Veel van onze plannen zijn of worden al gerealiseerd, maar wat staat er nog op uw verlanglijst?
Dit jaar zal voor het eerst een andere invulling worden gegeven aan het bespreken van de kadernota en begroting, waarbij we voor de zomer beleidskeuzes en –kaders zullen bespreken die dan in het najaar bij de begroting financieel kunnen worden ingevuld. Dat is geen PW-dingetje, maar een breed gedragen wens van de raad.
 
En hoe mooi zou het zijn, als we hierover vooraf met u in gesprek kunnen gaan, om van u te horen welke wensen er leven. Wat nog zou moeten gebeuren of wat beter achterwege kan blijven?! En ook dat is wat ons betreft geen PW-dingetje, maar iets dat we allemaal zouden kunnen oppakken, als we dat willen.

Als u ideeën of wensen heeft voor Westvoorne in 2018, dan bent u van harte welkom om daarover met ons in gesprek te gaan in het politiek café. De raadsleden en wethouder van de PW zullen er zijn en zij luisteren echt niet alleen naar de eigen achterban. Iedereen is welkom en graag nodigen we nog maar eens een keer de raadsleden van andere partijen uit, om ook deel te nemen aan het gesprek met de inwoners van Westvoorne. Nieuwe initiatieven voor zorg, extra geld naar de openbare ruimte, meer of minder subsidie voor duurzaamheid, meer groen, minder groen, ruimte voor evenementen, strijd tegen eenzaamheid, samenwerking – waar gaan we mee aan het werk en waar geven we het geld aan uit?

Praat met ons mee, of kom gewoon luisteren, In een prettige, ongedwongen sfeer. U bent van harte welkom op zaterdag 25 maart in het Politiek Café Westvoorne, in de foyer van dorpscentrum De Man. We beginnen zo rond 16.00 uur.

De Partij Westvoorne nodigt u allen van harte uit!

Plaats: Foyer dorpscentrum De Man, Burg. Letteweg 30, 3233AG Oostvoorne

Tijd: Zaterdag 25 maart 2017 van 16.00 tot 18.00 uur
Aardgasvrijewijken in Westvoorne


        

Gisteren heeft minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, inclusief de gemeente Westvoorne en 5 netbeheerders, een Green Deal ondertekend die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de ondertekening van deze deal wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de landelijke Energieagenda met als doel een CO2-arme samenleving in 2050. Westvoorne is een van de eerste regiogemeenten die de Green Deal heeft ondertekend.

De Green Deal is belangrijk omdat Westvoorne met woningbouwproject ‘Landgoed Drenkeling’ een van de eerste aardgasvrije nieuwbouwwijken in de regio ontwikkelt. De eerste fase van deze nieuwbouwwijk start in 2018 met de bouw van circa 57 woningen. “Met de ondertekening en de bouw van energieneutrale woningen wil Westvoorne voorop gaan in de transitie naar een duurzame samenleving. Een gemeente waarin volop aandacht en plaats is voor innovatie, die de omslag naar een volledig duurzame energievoorziening dichterbij brengt”, aldus wethouder Van der Meij. 

De transitie is het startsein om zeven miljoen huishoudens in Nederland stapsgewijs te ontkoppelen van aardgas en inwoners bewust te maken om op een andere manier het huis te verwarmen en te koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het rijk, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties waaraan Westvoorne een bijdrage wil leveren. 
Beter 10 mussen in de lucht dan de lucht van 1!!

De gemeente Westvoorne startte in januari 2016 een participatietraject genaamd ‘Samen Doen’ met als doel haar inwoners en ondernemers zelf met ideeën en initiatieven te laten komen ter verbetering van, in de meest brede zin van het woord, het welzijn van Westvoorne.
Lees verder op de Weblog van deze website.
Groepsaankoop zonnepanelen
 
De gemeente Westvoorne doet alweer voor de vierde keer mee aan de groepsaankoop zonnepanelen van SamenZonneEnergie. Alle inwoners kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven als deelnemer van de groepsaankoop. Huurders van het Woonbedrijf kunnen ook dit jaar weer meedoen.   

Westvoorne is al 2.000 zonnepanelen rijker door SamenZonneEnergie

In de gemeente Westvoorne hebben inmiddels 155 huishoudens gezamenlijk 2000  zonnepanelen aangeschaft via SamenZonneEnergie. “Door goede voorlichting en het hele proces zo makkelijk mogelijk te maken, willen we inwoners interesseren voor een eigen zonnepanelensysteem. Samen met inwoners zetten we met deze actie weer een belangrijke stap naar een duurzaam Westvoorne”, aldus wethouder Van der Meij.

Waarom een groepsaankoop?

SamenZonneEnergie brengt geïnteresseerden in zonnepanelen samen. Vervolgens wordt er een veiling georganiseerd onder gekwalificeerde leveranciers. Hoe groter de groep deelnemers, hoe scherper het aanbod. Daarbij worden de kwaliteit van de leveranciers, producten en installatie bewaakt door SamenZonneEnergie. Zo wordt het uitzoekwerk naar een voordelig en kwalitatief hoogwaardig zonnepanelensysteem uit handen genomen.

Gemakkelijk inschrijven

Wie graag een vrijblijvend aanbod op maat wil ontvangen, kan zich tot en met 22 maart gratis en vrijblijvend inschrijven via www.SamenZonneEnergie.nl. Op 23 maart organiseert SamenZonneEnergie een veiling onder vooraf gekwalificeerde zonnepanelenleveranciers. De leverancier die het beste bod uitbrengt, wint de veiling en doet de deelnemers een persoonlijk aanbod. Als een deelnemer besluit om het aanbod te accepteren, dan wordt er een compleet en kwalitatief hoogwaardig zonnepanelensysteem geïnstalleerd. Vanaf dat moment wekt de nieuwe eigenaar van het zonnepanelensysteem direct zelf zonne-energie op. Zodra de actie SamenZonneEnergie van het Woonbedrijf van start gaat, ontvangen de  huurders die hiervoor in aanmerking komen meer informatie.Meer mogelijk met lening van gemeente
 
Starters en ouderen op de Westvoornse woningmarkt krijgen nog meer mogelijkheden om te lenen. De gemeente wil ook bestaande woningen energieneutraal maken. Hiervoor heeft de gemeente de Starters-, Blijvers- en Duurzaamheidslening. De komende jaren wordt € 200.000,- uitgetrokken voor de Blijvers- en Duurzaamheidslening. Starters hebben de afgelopen jaren een steuntje in de rug gekregen met de Starterslening.

Blijverslening

De helft van het bedrag voor de Blijvers- en Duurzaamheidslening, € 100.000,-, is bestemd voor ouderen. Om aanpassingen aan de woning te bekostigen, zoals een traplift of inloopdouche, kunnen zij aankloppen voor een Blijverslening. Deze lening bedraagt maximaal € 50.000,-. Wethouder Van der Meij: “Dit  prachtige concept stimuleert onze inwoners om hun woning levensloopbestendig te maken, zodat zij ook op hogere leeftijd zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen.”

Duurzaamheidslening

De gemeente Westvoorne wil € 100.000,- investeren in het energiezuinig maken van bestaande woningen. Inwoners die hun energielasten willen verminderen, door bijvoorbeeld energiezuinige verwarmingsinstallatie of gevelisolatie, kunnen aanspraak maken op de Duurzaamheidslening. Met deze lening kunnen zij tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen voor hun woning financieren.

Starterslening

In 2014 besloot de gemeente Westvoorne de voorwaarde te laten vervallen dat de aanvrager van de Starterslening in Westvoorne woont of gewoond heeft. Elke starter die een huis in Westvoorne koopt, kan nu in aanmerking komen voor de Starterslening. De Starterslening bedraagt maximaal € 40.000,- voor huizen met een maximale koopsom van € 200.000,-. Sinds 2008 hebben in totaal 46 kopers daarvan gebruik gemaakt. De regeling is bedoeld voor mensen die een eerste huis willen kopen, maar daarvoor eigenlijk te krap bij kas zitten. Aangezien de maximale koopsom van € 200.000,- een blokkade vormde voor het verstrekken van de starterslening, is deze grens opgetrokken naar € 245.000,-.


Begroting 2017 goedgekeurd!


Ook dit jaar is de Provincie Zuid-Holland weer akkoord gegaan met de begroting van Westvoorne voor 2017. Hetgeen korte metten maakt met het vervelende geroddel op de sociale media enkele weken geleden over een zogenaamde 'code oranje' voor Westvoorne. Lees verder onder Nieuws op deze website.Tintestein


Op zaterdag 21 januari 2017 werd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en Arcadis aan Stichting Ons Tintestein het predicaat "Kern met Pit' verleend voor het dorp Tinte. Lees verder onder Nieuws op deze website


Hoezee PW!!!


Lees die Wapenfeiten van de Partij Westvoorne nou nog eens om te zien wat zo’n Politieke Partij al niet voor elkaar kan krijgen in de loop der jaren. Niet alleen gedurende hun periode in de oppositie, maar ook nu samen met hun wethouder Van der Meij in de coalitie heeft de fractie van de Partij Westvoorne de gemeente een geweldige zwieper in de goede richting gegeven.
Lees verder op de Weblog van deze website.

 

In het najaar van 2015 hebben we voor de eerste maal de PW Wapenfeiten op een rij gezet. Vóór het zomerreces in 2016 gaven we een vervolg aan deze eerste rapportage.  Al deze Wapenfeiten zijn te vinden op de homepage van deze website onder de blauwe balk 'Wapenfeiten'.
 


Algemene Informatie

U kunt een en ander in meer detail lezen in ons partijprogramma. Hoewel dit programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 werd geschreven, blijkt het nog steeds scherp, up to date en actueel te zijn.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 heeft er toe geleid dat de Partij Westvoorne aanvankelijk een coalitie heeft gevormd met VVD en D66. Echter na een periode van ongeveer een jaar heeft de PW het vertrouwen in de VVD opgezegd met als gevolg een vroegtijdig einde van deze coalitie. Vervolgens heeft de Partij Westvoorne een nieuwe coalitie tot stand gebracht met Gemeentebelangen Westvoorne, de andere lokale partij in onze gemeente. Het nieuwe coalitieprogramma "Sterk, lokaal en betrokken" laat aan duidelijkheid niets te wensen over: deze twee lokale partijen staan voor het welzijn van hun gemeente en haar inwoners. 

Uiteraard blijven we bereikbaar voor u. We zijn zeer geïnteresseerd in uw ideeën en suggesties, maar ook in de knelpunten en verbeterpunten die u ervaart in uw straat of buurt. U kunt met vragen en/of opmerkingen mailen naar info@partijwestvoorne.nl Een ouderwets kaartje in de bus bij de fractieleden (aanbellen mag ook) bijvoorbeeld van Rialaan 11 (Oostvoorne), Blindeweg 6 (Rockanje) of Colinslandsedijk 4 (Tinte) is uiteraard ook een mogelijkheid. U kunt ook het partijbestuur van de PW benaderen.

Politiek café "Help, onze wijk gaat van het gas af"

Help, onze wijk gaat van het gas af. Dit klinkt vandaag misschien nog als een schrikbeeld maar het zal de komende jaren zeker bij ons allen een keer gaan gebeuren. In diverse klimaatakkoorden zijn onder andere hierover afspraken gemaakt. Zo worden wereldwijde klimaatdoelstellingen vertaald naar Europa en Nederland. Afspraken die uiteindelijk ook landen in gemeenten, zo ook de onze.

En wat komt er dan allemaal op ons af? Daarover zal onze PW-wethouder, Bert van der Meij in het politiek café op zaterdag 25 november om 16 uur in De Man in Oostvoorne een korte inleiding geven. Daarna vooral een open discussie om standpunten, verwachtingen en ideeën met elkaar te delen. Iedereen mening is welkom.