groepsfoto.jpg
DSC02455.jpeg
GijsenSnoepie.jpeg
DSC02442.jpeg
StemPW.jpeg
Duinen omg Kreekpad.jpeg
Lexbanner2.jpeg
Tinte_3punt.jpeg
IMG_3903.jpg
« »

Home

    16-10-2016


Deze website is voor het laatst bijgewerkt op 16 oktober 2016


Hoezee PW!!!

Lees die Wapenfeiten van de Partij Westvoorne nog eens om te zien wat zo’n Politieke Partij al niet voor elkaar kan krijgen in de loop der jaren. Niet alleen gedurende hun periode in de oppositie, maar ook nu samen met hun wethouder Van der Meij in de coalitie heeft de fractie van de Partij Westvoorne de gemeente een geweldige zwieper in de goede richting gegeven.
Lees verder op de Weblog van deze website.
Woonpark De Ruy

Het bouw- en woonrijp maken van het terrein aan de ingang van Oostvoorne dorp, dat bestemd is voor het project De Ruy 2e fase, is in volle gang. Woningbouw zal hier op elegante wijze gecombineerd worden met de aanleg van een groen park. Het heeft even geduurd door het eindeloze gedim-dam van het vorige college, maar dankzij het feit, dat er onder leiding van Bert van der Meij een aangepast bouwplan gekomen is met veel minder woningen dan in het oorspronkelijke plan, is er ruimte over voor de aanleg van een park.

De oude riolering heeft nu plaats gemaakt voor een gescheiden systeem voor de reeds bestaande en de nieuw geplande woningbouw. Ook de fundaties voor de daarbij behorende weg zijn inmiddels gestort. Een verkennend bodemonderzoek zal inzicht moeten geven in de mogelijke vervuiling van de te bebouwen grond, omdat tijdens de werkzaamheden enkele kleine stukjes asbesthoudende golfplaat gevonden zijn. 

De waterpartij langs De Ruy, die een integraal onderdeel van het park zal vormen, is grotendeels gegraven en beschoeid. Bomen en struiken zullen deze winter worden geplant. Aan de kant van de Elisabethhof is een parkeerplaats verwezenlijkt, die binnenkort zal worden opengesteld.  Tweede prijs "Verenigingsgebouw Tintestein"

Vanuit het indertijd door wethouder Bert van der Meij van de Partij Westvoorne  geïnitieerde en gefaciliteerde burgerinitiatief “Verenigingsgebouw Tintestein” werken Stichting Ons Tintestein en de gemeente Westvoorne al geruime tijd in coproductie samen om in Tinte een verenigingsgebouw met sportzaal te creëren, een eigentijds centrum voor sociale, culturele en sportieve activiteiten.

De Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen beloonde dit project op 28 september jongstleden met een fiere tweede plaats bij de uitreiking van de Dorpskrachtprijs (2016), een prijs die bedoeld is voor geslaagde en inspirerende projecten in de leefgemeenschappen van kleine kernen in Zuid-Holland. De oorkonde plus een geldbedrag van 300 euro werden door de respectievelijke vertegenwoordigers van het project, de stichting en de gemeente in ontvangst genomen.

Waar vertrouwen, overleg en samenwerking al niet toe kunnen leiden! Verwacht wordt dat verbouw en bouw begin 2017 zullen kunnen starten en dat, wanneer deze uitdagende planning gehaald wordt, medio 2017 een prachtig verbouwd Tintestein kan worden geopend voor de ingebruikname door de leden van de diverse bij dit project betrokken verenigingen.PW Nieuwsbrief van 30 september 2016

Onze laatste PW Nieuwsbrief is te lezen door te klikken op de blauwe balk 'Nieuwsbrief' aan de rechterzijde van de pagina's op deze website (of klik hier mocht je inloggen op je iPhone of Smartphone).Ondernemersfonds
Westvoorne

Na een goede bestudering van het eindrapport van onderzoeksbureau Blaauwberg heeft het college van Westvoorne op 27 september besloten om voorlopig in de gemeente geen Ondernemersfonds in te voeren. Er is eenvoudigweg te weinig draagvlak onder de ondernemers en andere betalende partijen om de belangen van de verschillende betrokken sectoren met elkaar te verbinden.
 
De conclusies van het rapport worden op 3 oktober vanaf half acht ’s avonds gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst in Hotel van Marion. Tegelijkertijd zal verder ingegaan worden op de toekomst van georganiseerd ondernemerschap in Westvoorne.
 
Met dit besluit wordt een traject afgerond waarin gezocht is naar collectieve manieren om de economische uitdagingen binnen de gemeente aan te pakken. Hoewel genoemd draagvlak momenteel dus ontbreekt, blijven deze uitdagingen uiteraard bestaan. Wethouder Bert van der Meij zegt daarover: “Wij blijven met ondernemers in gesprek om mogelijkheden te vinden om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. Een concreet alternatief is bijvoorbeeld de Bedrijfs Investerings Zone (BIZ). Maar, het is belangrijk dat het initiatief hiervoor vanuit de ondernemers komt. De gemeente zal dit vervolgens zonder meer faciliteren. We zullen dit op 3 oktober met de ondernemers bespreken”.
 
De eindnotitie van het Ondernemersfonds en meer informatie over het betreffende onderwerp is te vinden op de website van de gemeente Westvoorne: www.westvoorne.nl/ondernemersfondsDe veiligheidscontour


En daar is ‘ie dan weer, ‘de Veiligheidscontour’... achter het strandje bij het Oostvoornse Meer zullen de komende jaren door het Rotterdamse overslagbedrijf HES zo’n 55 opslagtanks voor brandstoffen worden gebouwd... Lees verder onder Nieuws op deze website.Jongeren in Rockanje

Het AD Voorne-Putten van afgelopen donderdag 22 september 2016 kwam onder het kopje ‘Jongeren ontvluchten Rockanje’ met een artikel dat de werkelijkheid aardig verdraait. Lees verder op de Weblog van deze website.


Vuurwerkshow 2017


Na het reguleren van het carbid schieten is hier het volgende staaltje van positief denken van het huidige Westvoornse college van B&W richting rust en veiligheid in onze gemeente: een georganiseerde vuurwerkshow of twee!

Niet dat daarmee het afschieten door particulieren meteen van de baan zal zijn, maar het is in ieder geval een begin. Kijk nou naar het Tinte feest elk jaar. Ook dat is klein begonnen en is uitgegroeid tot een landelijk bekend festijn waar hele hordes liefhebbers in groten getale op af komen. En stel je nou eens voor dat zo’n vuurwerkshow gecombineerd wordt met een door ondernemers goed en aantrekkelijk georganiseerd evenementje, dat in de komende jaren een ware happening wordt waar in ieder geval heel Westvoorne gretig aanwezig wil zijn… In Rockanje, Oostvoorne, Tinte of gewoon letterlijk in het driedorpenpunt, waar de drie kernen elkaar geografisch snijden, midden in de polder?

 Een gebeurtenis waar iedereen naar uitkijkt en zich op verheugt. Waarbij iedereen ook stiekempjes blij is dat er weer geen honderden of in sommige gevallen duizenden euro’s uit de eigen zak in het luchtledige verdwijnen, maar waaraan iedereen wel een bescheiden financiële bijdrage levert zodat het fantastisch georganiseerde en gesponsorde evenement elk jaar nog fantastischer wordt!!

Het Carbid Schieten, in onze contreien nooit een folkloristische aangelegenheid geweest overigens, is nu sinds een jaar of twee een veilige en voor de liefhebbers spectaculaire aangelegenheid geworden. De carbid specialisten zitten in Rockanje en gaan zelfs zo ver dat ze er een cursus voor op poten zetten: alles op één plek, binnen een afgezet tijdvak, zonder overlast, veilig, iedereen happy!

De Vuurwerkshow Westvoorne komt er dus aan. In Oostvoorne en Rockanje zijn al twee terreinen aangewezen. Het idee van het driedorpenpunt kan misschien nog even de revue passeren. Dat weet iedereen toch zeker te vinden. Een kwestie van doen, herhalen en laten groeien. Een voorbeeld voor andere gemeenten, een voorbeeld van daadkracht, organisatorisch vermogen, saamhorigheid, kwaliteit en veiligheid. Géén lastenverzwaring

Wethouder Van der Meij deelt mee, dat de lijn van doordacht, verantwoord en scherp begroten andermaal is doorgezet en dat hij zeer tevreden is over het feit, dat dientengevolge voor het derde jaar op rij de woonlasten in Westvoorne niet zijn gestegen.

Met andere woorden, voor 2017 heeft de Gemeente Westvoorne een sluitende begroting opgesteld. De totale woonlasten voor inwoners zullen niet toenemen en sterker nog, de woonlastendruk van gemeentelijke heffingen en belastingen zal vergeleken met 2016 waarschijnlijk zelfs licht dalen: de OZB gaat bescheiden omhoog, de afvalstoffenheffing blijft gelijk, het tarief voor rioolrecht gaat omlaag.

Tegelijkertijd heeft het zittende bestuur, in tegenstelling tot de vorige colleges, kans gezien om ruimte te creëren voor het ontwikkelen en uitvoeren van nieuw beleid en om zodanig te regeren, dat voor de periode 2017-2020 niet bezuinigd hoeft te worden! De zo langzamerhand standaard geworden zinsneden uit de begrotingen van weleer dat ‘er geen ruimte is voor nieuw beleid’ en dat ‘er extra bezuinigingen noodzakelijk zijn’ zijn hiermee van de baan. Waarvan akte!

De besluitvorming over de begroting vindt plaats in de raadsvergadering van 1 november aanstaande. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is ook live te volgens via “Raad in beeld ‘ op de gemeentelijke website. Meer informatie over de begroting 2017-2020 vindt u op diezelfde website.Wapenfeiten van de Partij Westvoorne

       

In het najaar van 2015 hebben we voor de eerste maal de resultaten, die op dat moment in bestuurlijk Westvoorne door de Partij Westvoorne behaald waren, op een rij gezet. Onder het kopje 'Wapenfeiten 1 Partij Westvoorne' wel te verstaan en met de nadrukkelijke vermelding er bij dat al deze wapenfeiten door het college en door een meerderheid van de raad bekrachtigd zijn en met behulp van het ambtelijk apparaat uitgewerkt en uitgevoerd zijn en dat, dientengevolge en aldus, de PW niet alles helemaal in haar eentje heeft gedaan...
 
Vóór het aankomende zomerreces 2016/2017 geven we nu opvolging aan deze eerste rapportage onder de titel ‘Wapenfeiten 2 Partij Westvoorne’. De hoeveelheid en de kwaliteit van deze wapenfeiten geven duidelijk aan, dat het goed gaat in Westvoorne. Dat het als gevolg van een uitstekende samenwerking met onze coalitiepartner IBW, zijnde de andere lokale politieke partij in onze gemeente, vanuit het coalitieprogramma ‘Sterk, lokaal en betrokken’, met het college van Burgemeester en Wethouders en last but zeker not least met de ambtelijke organisatie van de gemeente Westvoorne.  

Al deze Wapenfeiten, zowel die uit de eerst ronde als de huidige rapportage, zijn te vinden op de homepage van deze website onder de blauwe balk 'Wapenfeiten'. 

Toekomstvisie Partij Westvoorne: Landschapspark Westvoorne

door Emma van Blom

Gemeentelijk beleid moet ontwikkeld worden op basis van een visie. Veel van de huidige Westvoornse problemen zijn ontstaan, omdat er geen onderliggende visie bestaat of, zoals in het geval van de ontwikkeling van het dorpscentrum Rockanje, de bestaande visie “Ruim Rockanje” niet als richtlijn gebruikt werd. Het resultaat van het gebrek aan visie is, dat er in het verleden voortdurend ad-hoc besluiten genomen zijn.

Om te voorkomen dat dit in de nieuwe raadsperiode wederom gaat gebeuren, heeft de Partij Westvoorne een toekomstvisie ontwikkeld, die zij na de verkiezingen samen met de inwoners van Westvoorne, verder wil ontwikkelen, bijstellen en aanvullen.

In de toekomstvisie ‘Landschapspark Westvoorne’, wordt beschreven hoe onze gemeente, ondanks allerlei invloeden van buiten, een goed en gezond woon-, werk- en leefgebied kan bieden en hoe Westvoorne zich daarnaast tot een toeristisch aantrekkelijk gebied kan ontwikkelen.
Deze toekomstvisie gaat uit van de kwaliteit van ons landschap en van de daarin te onderscheiden landschapstypen (dorpen, binnenduinrand, polders en natuurgebieden). waarvoor beschreven wordt wat zij moeten en kunnen brengen om Westvoorne toekomstbestendig te maken. Voorts is gezocht naar het ‘unique selling point’ van onze gemeente, de allesomvattende term waarmee alle kwaliteiten en toekomstmogelijkheden van ons gebied aangeduid kunnen worden.

Omdat de bestuurlijke toekomst van Westvoorne onzeker is, is het ‘Landschapspark Westvoorne’ bovendien onafhankelijk van welk bestuurlijk model dan ook. Dat wil zeggen dat het ‘Landschapspark Westvoorne’ toekomstbestendig is binnen Westvoorne als zelfstandige gemeente, maar ook binnen het grotere geheel van Voorne-Putten en zelfs binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
De toekomstvisie ‘Landschapspark Westvoorne’ is voortgekomen uit een lange reeks gesprekken tussen een groot aantal burgers in een serie ‘huiskamerbijeenkomsten’ in Olaertsduyn, die georganiseerd werden naar aanleiding van de oprichting van de Metropoolregio. De toekomstvisie ‘Landschapspark Westvoorne’ kunt u vinden op deze PW website door te klikken op Visie--> Toekomstvisie.Algemene Informatie

U kunt een en ander in meer detail lezen in ons partijprogramma. Hoewel dit programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 werd geschreven, blijkt het nog steeds scherp, up to date en actueel te zijn.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 heeft er toe geleid dat de Partij Westvoorne aanvankelijk een coalitie heeft gevormd met VVD en D66. Echter na een periode van ongeveer een jaar heeft de PW het vertrouwen in de VVD opgezegd met als gevolg een vroegtijdig einde van deze coalitie. Vervolgens heeft de Partij Westvoorne een nieuwe coalitie tot stand gebracht met Gemeentebelangen Westvoorne, de andere lokale partij in onze gemeente. Het nieuwe coalitieprogramma "Sterk, lokaal en betrokken" laat aan duidelijkheid niets te wensen over: deze twee lokale partijen staan voor het welzijn van hun gemeente en haar inwoners. 

Uiteraard blijven we bereikbaar voor u. We zijn zeer geïnteresseerd in uw ideeën en suggesties, maar ook in de knelpunten en verbeterpunten die u ervaart in uw straat of buurt. U kunt met vragen en/of opmerkingen mailen naar info@partijwestvoorne.nl Een ouderwets kaartje in de bus bij de fractieleden (aanbellen mag ook) bijvoorbeeld van Rialaan 11 (Oostvoorne), Blindeweg 6 (Rockanje) of Colinslandsedijk 4 (Tinte) is uiteraard ook een mogelijkheid. U kunt ook het partijbestuur van de PW benaderen.

Als u op- of aanmerkingen heeft ten aanzien van de technische structuur van deze website mail dan Piet Slingerland op poslingerland@gmail.com
Heeft u vragen over de inhoud van de verschillende onderdelen op deze website neem dan contact op met Rien Huisman op marinushuisman@kpnmail.nl